Forældrebestyrelsen

Som selvejende institution har vi en bestyrelse bestående af personale- og forældrerepræsentanter. Denne bestyrelse er ansvarlig for vuggestuens drift, juridisk og økonomisk.

 

Bestyrelsen

I bestyrelsen sidder der 5 forældrerepræsentanter og 2 personalerepræsentanter, som alle har stemmeret. Forældrene udgør et flertal og sidder desuden på formands og næstformandsposten. Derudover er der omkring 3 forældresuppleanter, som har mulighed for at deltage i alle møder, dog uden stemmeret. Lederen deltager ligeledes i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. Lederen fungerer som bestyrelsens sekretær.

Datoer for bestyrelsesmøder fastlægges for et år af gangen

Bestyrelsesmøderne afholdes i tidsrummet kl. 17.00 til kl. 20.00.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal foreligge senest en uge før mødet. Referater er tilgængelige for alle og hænger på opslagstavlen i gangen.

Bestyrelsen er omfattet af tavshedspligt. Tavshedspligten fortsætter efter udtrædelse af bestyrelsen.

 

Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanterne og deres suppleanter vælges på forældremødet, der afholdes om efteråret med deltagelse af samtlige forældre, personale og bestyrelse. De 2 personalerepræsentanter vælges af og blandt de ansatte i institutionen.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år, til nyt valg har fundet sted. Dog kan forældrerepræsentanter blive fritstillet, når deres barn går ud af institutionen.

 

 

Forældrebestyrelsens opgaver

Som selvejende institution har bestyrelsen både et juridisk og økonomisk ansvar. Det er bestyrelsen som er ansvarlig for institutionen og dens drift.

 

Bestyrelsen har ansvar for:

-  Virksomhedplan                       -  Vedtægter

-  Overordnede idegrundlag      -  Forretningsorden

-  Pædagogiske principper        -  Økonomi

-  Ansættelse og afskedigelse af pædagogisk personale